» کامنت رندم

برای خرید کامنت سفارشی باید پیج اینستاگرام خود را که شامل آی دی آن است را وارد کنید و دکمه Public یا عمومی را فعال کنید. متن دلخواه تان را براساس زبان ایرانی یا خارجی ، سفارشی سازی کرده و وارد کنید، در نهایت منتظر بمانید که کامنت های سفارشی واریز شود.


200 کامنت رندم فارسی
7000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات فارسی
سرعت خیلی خوب
فارسی رندم ایرانی
 
500 کامنت رندم فارسی
15000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات فارسی
سرعت خیلی خوب
فارسی رندم ایرانی
 
1000 کامنت رندم فارسی
28000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات فارسی
سرعت خیلی خوب
فارسی رندم ایرانی
 
2000 کامنت رندم فارسی
53000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات فارسی
سرعت خیلی خوب
فارسی رندم ایرانی
 
200 کامنت دلخواه
25000 تومان
شروع 1الی 3 ساعت
جملات مورد نظر را در قسمت تسویه حساب قسمت توضیحات اختیاری بنویسید
شامل جملات و ایموجی دلخوا
سرعت خیلی خوب
 
500 کامنت دلخواه
45000 تومان
شروع 1الی 3 ساعت
جملات مورد نظر را در قسمت تسویه حساب قسمت توضیحات اختیاری بنویسید
شامل جملات و ایموجی دلخوا
سرعت خیلی خوب
200 کامنت رندم انگلیسی
8000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات و جملات انگلیسی
سرعت خیلی خوب
احتمال رفع بلاکی و ریپورتی
500 کامنت رندم انگلیسی
15000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات و جملات انگلیسی
سرعت خیلی خوب
احتمال رفع بلاکی و ریپورتی
1000 کامنت رندم انگلیسی
30000 تومان
شروع 1الی 6 ساعت
کلمات و جملات انگلیسی
سرعت خیلی خوب
احتمال رفع بلاکی و ریپورتی